Als uw langdurig zieke kok er niets meer van bakt …

Stel, uw kok is al geruime tijd flink ziek. Het is duidelijk dat hij niet meer bij u kan werken. Heel triest natuurlijk, maar zakelijk gezien overweegt u toch hem te ontslaan. Kan dat zomaar? Moet u dan een transitievergoeding betalen?

Opzegverbod

Van langdurige arbeidsongeschiktheid is sprake als uw werknemer langer dan twee jaar ziek is. In de wet is een opzegverbod tijdens ziekte opgenomen. Op grond van dit verbod mag u de arbeidsovereenkomst met uw werknemer niet opzeggen gedurende de eerste twee jaar van zijn ziekte. Dit kan drie jaar worden als u van het UWV een loonsanctie krijgt opgelegd vanwege onvoldoende re-integratie-inspanningen.

Ontslaan na twee jaar ziekte?

Ontslagaanvraag

Indien u na deze termijn van twee jaar (of drie jaar) uw werknemer wenst te ontslaan, dan kunt u een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. Dit is sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz – 1 juli 2015) in beginsel alleen nog mogelijk bij het UWV.

Voorwaarden

Een ontslagvergunning wordt niet zomaar door het UWV afgegeven. Hieraan zijn voorwaarden gesteld, namelijk:

  • dat herstel binnen 26 weken niet te verwachten is; en
  • dat het werk niet in aangepaste vorm kan worden verricht; en
  • dat herplaatsing in een andere passende functie niet mogelijk is. De verplichting tot herplaatsing geldt niet voor ontslag tijdens de proeftijd en bij ontslag in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

U beiden akkoord met ontslag?

Wederzijds goedvinden

Een ontslagvergunning bij het UWV is niet nodig indien u met uw werknemer met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst beëindigt. Ook hierbij geldt dat u de werknemer pas kunt ontslaan na twee jaar (of een langere termijn door loonsanctie).

Transitievergoeding?

Ja

Bij invoering van de Wwz is ook bepaald dat als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever eindigt, een transitievergoeding aan de werknemer is verschuldigd. Dit betekent dat indien u na het verkrijgen van een ontslagvergunning de arbeidsovereenkomst opzegt, u een transitievergoeding aan uw werknemer moet betalen.

Slapend verder?

Deze wijziging in de wet heeft als gevolg dat werkgevers langdurig arbeidsongeschikte werknemers in dienst houden (zogenaamd ‘slapend dienstverband’) om zo een transitievergoeding te vermijden. Echter, met het risico dat als de werknemer herstelt, hij weer aan kan kloppen voor zijn werkzaamheden.

Rechter wakker

Een werknemer wilde het slapende dienstverband verbreken door een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De rechter bepaalde eerder dat er bij deze handelswijze (slapend dienstverband) door de werkgever sprake is van ‘onfatsoenlijk werkgeverschap’. Echter, hieruit volgt volgens de rechter niet dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. De rechter kende daardoor geen transitievergoeding toe.

Aanpassing Wwz

Nu is het de bedoeling dat de Wwz wordt aangepast. Het voorstel is dat werkgevers voortaan bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid gecompenseerd worden voor de transitievergoeding vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Men wil de regeling met terugwerkende kracht invoeren. Wordt vervolgd.

 

Bron: Indicator Tips & Advies