Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, mondeling aanzeggen is niet genoeg

Sinds 2015 geldt bij tijdelijke contracten de aanzeg verplichting. Dat deze verplichting nog niet helemaal goed is ingeburgerd, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Wat was het geval?

Uit de praktijk

Willem heeft met Flex BV een tijdelijk arbeidscontract gesloten voor de periode van 1 augustus 2016 tot 1 februari 2017. Het Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt dat Flex BV Willem voor 1 januari 2017 moet melden of zij wel of niet met hem verder willen. Zij moeten het contract met Willem aanzeggen. Dit is niet gebeurd. Pas op 27 januari 2017 deelt Flex BV Willem mondeling mee dat zijn tijdelijk contract niet verlengd wordt.

Hoe is dat in de wet geregeld?

Aanzeggen

In het BW is opgenomen dat een werkgever verplicht is om uiterlijk één maand voor afloop van een tijdelijk contract de werknemer schriftelijk te informeren of hij het contract al dan niet wil voortzetten en bij voortzetting, onder welke voorwaarden er wordt voortgezet.

Boete!

Als u niet of te laat schriftelijk aanzegt, bent u een vergoeding verschuldigd van (of naar rato van) één maandsalaris. U moet volgens de wet ook aanzeggen als u het contract wilt voortzetten.

Halve aanzegging?

Als u alleen aanzegt dat u het contract wilt voortzetten, maar niet onder welke voorwaarden, dan geldt dat het tijdelijk contract wordt voortgezet onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde duur (max. één jaar).

Wat zegt de rechter in dit geval?

Mondeling is niet genoeg

Rechtbank Midden-Nederland oordeelde dat Flex BV niet aan zijn verplichting heeft voldaan door Willem mondeling aan te zeggen. Het BW schrijft duidelijk voor dat de werkgever schriftelijk moet aanzeggen. Een mondelinge aanzegging is niet voldoende. Flex moet Willem dan ook één maandsalaris betalen.

Hoe doet u dat goed?

Schriftelijk

U moet schriftelijk aanzeggen. Dat kan ‘gewoon’ schriftelijk, maar als u zeker wilt zijn dat de werknemer de aanzegging ontvangt, kan dat ook aangetekend. Het is vaste rechtspraak dat schriftelijk ook per e-mail, WhatsApp of zelfs met een LinkedInbericht kan zijn. U moet altijd aan kunnen tonen dat de werknemer uw bericht heeft ontvangen.

In het contract

U kunt in het tijdelijk contract ook direct een aanzegging opnemen. Als u dan later toch het tijdelijk contract wilt voortzetten, kan dat. Informeer de werknemer uiterlijk één maand voor afloop van het contract.

In de agenda

Houd de einddata van tijdelijke contracten bij, zodat u zeker zes weken voor afloop van een contract wordt ingeseind.

Wanneer geldt de aanzegplicht niet?

  • Als het contract korter dan zes maanden duurt.
  • Als het einde van het contract niet is gesteld op een kalenderdatum maar het contract bijv. voor de duur van een project is.
  • Als in het contract staat dat de werkgever moet opzeggen.

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies