Lening met zuster-BV’s onzakelijk en dus niet aftrekbaar?

Het bereik van de onzakelijke lening – waarvan het verlies niet fiscaal aftrekbaar is – breidt zich verder uit. Niet alleen tussen moeder- en dochter-BV of tussen DGA en BV kan zo’n onzakelijke lening spelen, ook tussen zuster-BV’s. Wat nu?

Onzakelijke lening?

Voor ondernemers (zowel inkomstenbelastingondernemers (IB) als BV’s) zijn (vermogens)verliezen aftrekbaar. Aan het verlies op een lening die niet wordt terugbetaald, betaalt de fiscus dus gewoon zijn deel mee. Behalve als er sprake is van een onzakelijke lening.

Onafhankelijke derde

De Hoge Raad heeft namelijk beslist dat een verlies voor een ondernemer niet aftrekbaar is als bij het verstrekken van de lening een debiteurenrisico werd gelopen dat een onafhankelijke derde niet aanvaard zou hebben. De fiscus is met de onzakelijke lening op de loop gegaan. Met de wijsheid van achteraf wordt welhaast iedere (gelieerde) afwaardering bestreden of op z’n minst met argusogen bekeken.

De problematiek van de onzakelijke lening is niet beperkt tot leningen, maar ziet ook op borgstellingen, rekening-courantverhoudingen, enz.

Wat speelde er bij twee zuster-BV’s?

Lening aan kwakkelende zuster-BV

Eén holding-BV was eigenaar van twee dochters voor resp. 100 en 90%. Zuster-BV A verstrekte in 2008 aan zuster-BV B een lening en in 2009 nog een aanvullende lening. Verder maakte zij ten behoeve van haar zuster kosten (kosten van personeel dat werd ingeleend voor die BV) die in rekening-courant werden geboekt. In 2011 werd het kwakkelende zusje failliet verklaard, als gevolg waarvan de andere zuster in haar vennootschapsbelasting-aangifte 2010 alle verstrekte leningen alsmede het nog in rekening-courant openstaande bedrag wilde afwaarderen ten laste van haar resultaat.

Wat vond de fiscus ervan?

Als onzakelijk aangemerkt

De inspecteur weigerde de geclaimde afwaardering echter omdat de lening, aanvullende lening en RC vanaf het moment van verstrekking als onzakelijk moesten worden aangemerkt. Een onafhankelijke derde zou dit zo niet hebben geaccepteerd.

Rechtbank

De rechtbank vond de lening onzakelijk, want de in rekening gebrachte rente was zeer laag en er waren geen zekerheden (borgtocht, hypotheek, pand) verstrekt. Voor de vordering in rekening-courant was er zelfs helemaal geen leningsovereenkomst opgesteld. En verder was duidelijk dat het zwakke zusje gelet op haar vermogenspositie de leningen helemaal nooit had kunnen terugbetalen. Conclusie: alles was onzakelijk en daarom was er geen reden voor aftrekbaarheid van het verlies op de lening.

Hof

In hoger beroep bij het Hof bleef deze conclusie overeind; enkel het saldo in RC (€ 45.867,-) werd aftrekbaar geacht omdat dit was ontstaan door facturatie in verband met de kosten van personeel dat ten behoeve van de failliete BV was ingehuurd. En een factuur voor het inlenen van personeel kon volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden niet op voorhand als onzakelijk worden bestempeld.

Moraal van dit verhaal

Met deze beslissing in de hand weet u vooral hoe het niet moet! Zorg voor een schriftelijke overeenkomst, voor een zakelijke rente en voor zekerheden. En leen niet uit aan BV’s die op het punt van omvallen staan. Het geld dat u daar uiteindelijk bij inschiet, is en blijft namelijk geheel voor eigen rekening, want het is niet fiscaal aftrekbaar!

 

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies