Meer tijd voor aflossen schulden dga bij BV, een update…

Het wetsvoorstel om belasting te heffen over excessieve schulden van een dga bij zijn BV is nu met een jaar uitgesteld. Ook is het wetsvoorstel inhoudelijk aangepast. Wat betekent dit en hoe kunt u hier nu al het beste op inspelen?

Geld lenen bij de BV..

Dga’s proberen in toenemende mate het betalen van belasting uit te stellen door geld te lenen bij hun eigen BV. Het kabinet wil echter uitwassen tegengaan en heeft hiertoe een wetsvoorstel gepresenteerd. Dit is onlangs herzien en met een jaar uitgesteld. Dit betekent dat, als de plannen doorgaan, de wet per 2023 in werking treedt. Daardoor kunt u zich een jaar langer op de nieuwe wetgeving voorbereiden en zo nodig maatregelen treffen. Hierbij een update.

Wat is excessief lenen ook alweer?

In het herziene wetsvoorstel mag u als dga nog steeds € 500.000 bij uw BV lenen zonder dat er sprake is van belastingheffing. Daarnaast mag u bij uw BV een lening afsluiten ten behoeve van de eigen woning, zonder maximum. Niet alleen uw eigen leningen tellen mee, maar ook die van ‘verbonden personen’. Deze leningen tellen mee als er aan deze verbonden persoon meer geleend is dan € 500.000. Deze grens geldt per verbonden persoon. Verbonden personen zijn bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van u en uw partner, voor zover ze zelf geen aanmerkelijk belang in uw BV hebben.

Hoeveel belasting?

Overschrijdt u de grens van € 500.000, dan betaalt u het tarief in box 2 aan belasting. Dat tarief bedraagt nu in 2020 nog 26,25%, maar als het wetsvoorstel ingaat, is dit gestegen naar 26,9%. U betaalt dit tarief als er op 31 december 2023 blijkt dat uw schulden boven de grens van € 500.000 uitkomen.

Belasting voorkomen is nu anticiperen

Uit privé

Als u meer dan € 500.000 aan schulden bij uw BV heeft en belastingheffing in 2023 wilt voorkomen, dan is het van belang om nu alvast over de verschillende mogelijkheden na te denken, zoals schulden zelf uit uw privévermogen aflossen.

Via financiering

Ook kunt u overwegen om uw schuld via een derde, zoals een bank, te laten financieren. Uiteraard zitten hier ook nadelen aan vast, anders had u waarschijnlijk al eerder voor een van deze opties gekozen.

Via dividend

Nog een andere mogelijkheid is het uitkeren van dividend en hiermee het bovenmatige deel van uw schuld aflossen. Als u voor deze optie kiest, is het van belang om dat nog dit jaar te doen, vanwege het tarief in box 2 dat nu nog 26,25% bedraagt. Wacht u tot na 2020, dan betaalt u over het uitgekeerde dividend 26,9%.

Idem voor verbonden personen!

Ga ook in overleg met verbonden personen als hun leningen de grens overschrijden. Bij overschrijding van de grens komt de belasting namelijk voor rekening van de aanmerkelijkbelanghouders, dus waarschijnlijk bij u. Ook verbonden personen kunnen mogelijk aflossen vanuit privémiddelen of herfinancieren bij een derde.

Wijziging: geen dubbele heffing meer

Het wetsvoorstel is belangrijk verbeterd, waardoor dubbele heffing in beginsel wordt voorkomen. In het oude voorstel kwam dit nog voor, omdat het betalen van belasting over het excessieve deel van de schuld niet betekende dat bijv. bij verkoop van uw aandelen de winst uit aanmerkelijk belang dan lager uitviel. In het gewijzigde voorstel is dit wel het geval en wordt dubbele heffing in beginsel dus voorkomen.

Parlement moet nog beslissen

Houd er bij alles wat u doet rekening mee dat het wetsvoorstel nog door het parlement moet worden goedgekeurd. Het is wel te verwachten dat excessief lenen hoe dan ook fiscaal zal worden afgestraft en dus erop anticiperen slim is.

 

 

Bron Indicator Tips en Advies