Coronamaatregelen, verbod op dividend en bonussen

Onlangs werd het tweede noodpakket met maatregelen in verband met de coronacrisis bekendgemaakt. Voor twee maatregelen is als nieuwe voorwaarde gesteld dat er wordt afgezien van het uitkeren van dividend of bonussen. Hoe zit dat?

Voor welke twee regelingen?

NOW

Het verbod op dividenduitkeringen en bonussen gaat allereerst gelden voor werkgevers die een beroep doen op de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Dit is de regeling die een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonkosten geeft bij omzetdaling door de coronacrisis.

Uitstel van belastingbetaling

De tweede regeling waar deze eis voor gaat gelden, is als u langer dan drie maanden uitstel van belastingbetaling aanvraagt. Het verbod op dividenduitkeringen en bonussen zat ook al in het eerste pakket noodmaatregelen, maar was daar alleen aan de orde als er sprake was van een concern of groep.

Aanvraag NOW

Verbod alleen voor 2020

Als u een aanvraag indient om de regeling toe te passen, moet er verklaard worden dat er geen dividend of bonussen over 2020 worden uitgekeerd.

Wat met 2019?

De voorwaarde ziet niet op dividend en bonussen over 2019, omdat de beslissing daarover vaak al is genomen, maar er pas in 2020 tot uitbetaling wordt overgegaan. Het is niet geheel duidelijk of indien de jaarrekening 2019 nog vastgesteld moet worden, er op dat moment gekozen kan worden voor een dividenduitkering van de winst over 2019. Het is niet ondenkbaar dat er bij het thans vaststellen van de jaarrekening 2019 niet meer voldaan wordt aan de dividenduitkeringstoets, omdat u als bestuurder op de hoogte bent van het feit dat er in verband met de coronacrisis een beroep op de NOW gedaan is.

Tot wanneer geldt dit verbod?

De vraag is tot wanneer er geen dividend uitgekeerd mag worden. In de toelichting is aangegeven dat het verbod blijft gelden tot de aandeelhoudersvergadering in 2021, waarin de jaarrekening wordt vastgesteld.  Vraagt u NOW aan, dan kunt u dus het komende jaar (tot het moment waarop in 2021 de vergadering is waarbij de jaarcijfers 2020 worden vastgesteld) geen dividend of bonussen aan de directie uitkeren.

Bonussen voor bestuur en directie.

Waar er wordt gesproken over bonussen, wordt er enkel bedoeld bonussen die uitgekeerd worden aan de directie of het bestuur van de BV. Aan het overige personeel mogen er over 2020 dus nog wel bonussen uitgekeerd worden.

Hoogte subsidiebedrag.

In de laatste toelichtende alinea wordt er gesproken over het feit dat de regeling proportioneel en controleerbaar moet blijven. Het verbod op het uitkeren van dividend gaat daarom alleen gelden voor NOW-aanvragen, waarbij het subsidiebedrag zo groot is dat er een accountantsverklaring noodzakelijk is. Over de hoogte van deze grens komt binnenkort meer duidelijkheid. Het is op dit moment onduidelijk of er bij een aanvraag onder deze controlegrens nog steeds verklaard moet worden dat er geen dividend en bonussen aan de directie uitgekeerd zullen worden.

Uitstel van betaling bij Belastingdienst

Als u langer dan drie maanden uitstel van belastingbetaling wilt hebben, moet u verklaren dat de BV geen dividend en bonussen zal uitkeren. De vormgeving van deze verklaring wordt nog nader uitgewerkt. Wij houden u op de hoogte.

Als u een aanvraag indient om de NOW toe te passen, moet u verklaren dat er over 2020 geen dividend of bonussen aan de directie worden uitgekeerd. Dit geldt ook bij aanvragen van uitstel van belastingbetaling voor langer dan drie maanden. Aan het overige personeel mogen er over 2020 dus nog wel bonussen uitgekeerd worden.