Wanneer is een dga een ‘echte’ werknemer?

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) is vaak niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. In een recente zaak beslist de rechter dat twee bestuurders geen dga’s waren, maar echte werknemers. Hoe zit dat?

Dga vaak niet verzekerd

Een dga is veelal niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen, zoals de Ziektewet en de WW. Of een dga verzekerd is of niet, is (onder meer) afhankelijk van de stemverhoudingen in de BV. Daardoor heeft een dga het vaak zelf in de hand of hij wel of niet verzekerd is. Houd bij het vaststellen van de stemverhoudingen in een BV rekening met de eventuele verzekeringsplicht voor de dga.

Dga is een ‘bijzondere’ werknemer

Een dga heeft een arbeidsovereenkomst met zijn eigen BV en is dus werknemer, maar voor de werknemersverzekeringen heeft de dga een uitzonderingspositie. Een dga is namelijk zowel bestuurder (directeur) als werknemer bij zijn BV.

Loonbelasting

Volgens de Wet op de loonbelasting 1964 heeft een dga een zogenoemde ‘fictieve dienstbetrekking’ bij zijn eigen BV. De dga heeft daarom te maken met dezelfde regels als een reguliere werknemer. De BV moet als werkgever net als voor ‘gewone’ werknemers loonbelasting en premies volksverzekeringen inhouden.

Aangewezen als dga of niet?

Werknemersverzekeringen

Voor de werknemersverzekeringen zijn er echter wel degelijk verschillen. Een dga is verplicht verzekerd, tenzij deze dga volgens de zogeheten ‘Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016’ wordt aangemerkt als dga. In dat geval hoeft de BV geen premies voor de werknemersverzekeringen in te houden en af te dragen.

Eigen ontslag tegenhouden?

Voor de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016 is met name van belang of de dga (uiteindelijk) zijn eigen ontslag kan tegenhouden. Bij een dga die alle aandelen bezit, is dat duidelijk: deze kan niet tegen zijn wil ontslagen worden en is dus niet verplicht verzekerd. Als er meerdere aandeelhouders zijn, is de vraag of een dga verplicht verzekerd is, lastiger te beantwoorden.

Recente rechtszaak

In een recente zaak besliste Hof Amsterdam dat twee bestuurders van een BV verplicht verzekerd waren voor de werknemersverzekeringen.

De zaak betrof twee broers die beide bestuurder waren van een BV. Voor de beide broers werden geen premies werknemersverzekeringen ingehouden. In verband hiermee werd er aan de BV een naheffingsaanslag van ruim € 53.000 opgelegd. De inspecteur vond namelijk dat de BV voor de beide broers premies voor de werknemersverzekeringen had moeten afdragen. De BV ging hiertegen in bezwaar en beroep. De BV stelde dat de broers vielen onder de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016 en dus niet verplicht verzekerd waren.

Volgens het hof lag dit toch anders. Het hof verwees daarbij onder meer naar de statuten van de BV. Deze bepaalden dat de algemene vergadering bestuurders te allen tijde kon schorsen of ontslaan. Bestuurders mochten bovendien niet deelnemen aan een vergadering van aandeelhouders als daar iets besproken werd waarbij het persoonlijk belang van de bestuurder tegenstrijdig was aan het belang van de BV. Dat laatste was het geval bij ontslag van een bestuurder, zo concludeerde het hof.

De broers mochten dus niet meebeslissen over hun eigen ontslag en konden dit dus ook niet tegenhouden. Daarmee waren zij geen dga en dus verplicht verzekerd. De naheffingsaanslag bleef daarom in stand.