Nog even wachten met splitsen van BV

Het splitsen van BV’s staat de laatste tijd flink in de belangstelling. Daardoor is het namelijk mogelijk om winst te verdelen over meerdere BV’s, zodat u bij iedere BV optimaal kunt profiteren van de laagste tariefschijf. Maar haastige spoed is zelden goed..

Tarieven vennootschapsbelasting

Eerste tariefschijf opgerekt

Sinds 1 januari 2022 is de eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting (met een tarief van 15%) opgerekt van € 245.000 (2021) winst naar maar liefst € 395.000. Voor zover de winst van de BV hoger is, is over dat meerdere 25% (in 2021), respectievelijk 25,8% (in 2022) aan vennootschapsbelasting (VPB) verschuldigd. U begrijpt dat er een flink voordeel te behalen valt als de winst in 2022 kan worden verdeeld over meerdere Bv’s, zodat er bij iedere BV van dat lage tarief geprofiteerd kan worden.

Splitsen van de BV(‘s)

Nieuwe BV oprichten

Veel adviseurs raden dan ook een splitsing van de onderneming in de BV aan, zeker als u nu al over een holding-BV beschikt met daaronder de werkmaatschappij in een aparte BV. Door een gedeelte van de werkmaatschappij in te brengen in een nieuw opgerichte BV en deze BV vervolgens niet op te nemen in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, is er sprake van een zelfstandige BV die dan ook ten volle kan profiteren van het lage starttarief.

Voorbeeld:

Bij een winst van € 790.000 (twee keer de lage schijf) is de BV in 2022 € 161.160 VPB verschuldigd. Kan de winst worden gesplitst in twee keer € 395.000, dan is er in totaal ‘slechts’ € 118.250 VPB verschuldigd. Een voordeel dus van € 43.350.

Let op de voorwaarden

Aan een dergelijke splitsing zijn de nodige voorwaarden verbonden die vanzelfsprekend met de nodige kosten gepaard gaan.

Splitsingsvoorstel bestuur

Zo moet het bestuur van de te splitsen BV een splitsingsvoorstel opstellen waarin verplicht de nodige zaken moeten worden beschreven. Ook moet, afhankelijk van de wijze van splitsing, het voorstel door het bestuur voorzien worden van een schriftelijke toelichting waarin de redenen van de voorgenomen splitsing staan opgesomd.

Deponeren bij handelsregister

Het splitsingsvoorstel moet vervolgens tezamen met de drie laatst vastgestelde jaarrekeningen bij het handelsregister worden gedeponeerd. Van deze deponering moet melding worden gemaakt in een landelijk dagblad. Eventuele schuldeisers kunnen dan gedurende maximaal een maand bezwaar aantekenen.

Notariële akte.

Volgt er geen bezwaar, dan kan het formele besluit tot splitsing worden genomen, hetgeen moet gebeuren in een notariële akte. Ook aan het van kracht worden van deze akte zijn weer termijnen verbonden.

U heeft nog even de tijd

Uiterlijk 30 juni 2022. Voor een splitsing in 2022 kunt u enkel gebruikmaken van de jaarrekening 2021 als het fusievoorstel uiterlijk 30 juni 2022 wordt gedeponeerd. Zo niet, dan moeten er tussentijdse cijfers worden opgesteld. U heeft dus nog even de tijd om te overwegen of al deze moeite (en kosten) het waard zijn om uw onderneming te splitsen, gelet op de geschatte jaarwinst 2022. Houd daarbij ook in de gaten dat het onzeker is of de voor 2022 gepresenteerde belastingschijven en tarieven lang stand houden. In de Tweede Kamer is onder meer al geopperd of het niet raadzaam is het lage starttarief slechts één keer van toepassing te verklaren op het totale concern en tot dat concern hoort dan ook de afgesplitste BV, zodat de splitsing in dat geval geen belastingvoordeel oplevert.

 

Bron: Indicator Tips & Advies