NOW en bonusuitkering?

De NOW-regeling is bedoeld om de nadelige financiële gevolgen door de coronacrisis te verzachten en werkgelegenheid te behouden. Onder voorwaarden wordt er een subsidie verstrekt bij een bepaald percentage omzetverlies. Waar moet u op letten?

Ophef in de pers

Waar KLM nog overwoog om aan de directie, ondanks de fikse staatssteun, een bonus toe te kennen, deed bijv. Booking.com dat wel degelijk. Maar ook Ajax kwam onlangs in het nieuws. Men ontving een NOW-bijdrage van € 4 miljoen, maar keerde wel aan drie directieleden een bonus van enkele tonnen uit. De vraag is of dat allemaal zomaar mag.

Verbod op bonussen, e.d. in 2020

NOW 1.0

De NOW-regeling (NOW 1.0) werd in maart van dit jaar geïntroduceerd. Destijds, wellicht mede als gevolg van de snelheid van invoering, golden er geen nadere voorwaarden voor bonussen of winstuitkeringen. Vanaf 1 mei 2020 kon ook een individuele groepsmaatschappij NOW aanvragen, ook al kende het totale concern geen omzetdaling. Als voorwaarde gold daarbij dan wel dat in het hele jaar 2020 bonussen en winstuitkeringen, alsmede terugbetaling door inkoop van aandelen, bij het hele concern werden verboden.

NOW 2.0 en NOW 3.0

In de daaropvolgende regelingen (NOW 2.0 en NOW 3.0) is dit verbod integraal overgenomen, met dien verstande dat dit bij een aanvraag op concernniveau enkel geldt als er bij het uiteindelijke vaststellingsverzoek een accountantsverklaring is vereist. Deze verklaring is vereist bij een bepaalde omvang aan NOW-steun.

Wat is er wel mogelijk?

Over het jaar 2019

Is er nu geen enkele winstuitkering mogelijk als er NOW is aangevraagd? Nee, tenzij die uitkering betrekking heeft op het jaar 2019 en de jaarrekening 2019, alsmede de dividenduitkering, zijn vastgesteld. Dividenden en andere winstuitkeringen over 2019 mogen dus in 2020 worden uitbetaald en staan een NOW-subsidie niet in de weg. Is de jaarrekening 2019 echter al vastgesteld en is daarin de winst toegevoegd aan het eigen vermogen, dan mag er in 2020 niet alsnog tot een winstuitkering over 2019 worden besloten.

Pas weer in 2021?

Pas in 2021 kan er weer tot uitkering worden overgegaan (mits niet uit de winst van 2020). Men hoeft dan zelfs niet te wachten totdat de jaarrekening 2021 is vastgesteld. Ook een interim-dividend over 2021 is dan mogelijk. Maar als men (ook) een beroep gaat doen op de huidige NOW 3.0, die loopt vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021, geldt er weer wel een uitkeringsverbod. Deze ondernemingen mogen dan pas vanaf 2022 overgaan tot het uitkeren van winst, mits dit niet een uitkering betreft ten laste van het jaar 2021 (en/of 2020).

Volgens het boekje?

U snapt dat het moeilijk controleerbaar is en de commotie is begrijpelijk. Bij Ajax ging alles volgens het boekje, aldus de accountant, want Ajax kent een gebroken boekjaar (van juli tot juli) en de winstuitkering vond plaats in september 2019. Voor gebroken boekjaren gold in de NOW 2.0 enkel een dividendverbod voor de periode juni t/m september 2020.

Wel aan het ‘gewone’ personeel

Personen die het beleid bepalen

Overigens geldt het winst- en bonusverbod slechts voor zover het uitkeringen betreft aan aandeelhouders, (leden van de raad van) het bestuur en de directie. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel is niet als enige relevant, alle personen die het beleid bepalen, vallen onder het verbod. Bonus- of winstuitkeringen aan het ‘gewone’ personeel zijn dus nog wel toegestaan.

 

 

 

Bron indicator tips en advies