Voorwaarden voor fiscale coronareserve bekend

Voor het verwachte verlies over 2020 dat verband houdt met de coronacrisis mag u in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 een coronareserve opnemen. De voorwaarden hiervoor zijn onlangs bekendgemaakt.

Carry back van verlies 2020

BV’s mogen een verlies verrekenen met de winst van het voorgaande jaar. De zogenaamde ‘carry back’. Als uw BV dus in 2020 een verlies lijdt, kan dit verrekend worden met de winst die uw BV in 2019 heeft behaald. Hierdoor krijgt u de vennootschapsbelasting (Vpb) die u over 2019 reeds betaald heeft of nog moet betalen op een later moment weer terug. In de praktijk moet u echter lang wachten op uw teruggave. Deze verliesverrekening kan pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte Vpb 2020. Dit kan niet eerder dan begin 2021. Een vereiste daarbij is dat de aanslag Vpb over 2019 definitief is opgelegd.

Fiscale coronareserve

Alleen voor de Vpb

Om ervoor te zorgen dat u toch eerder kunt beschikken over deze liquiditeiten, heeft de staatssecretaris van Financiën onlangs besloten dat rechtspersonen die belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting zijn, het verwachte verlies voor het jaar 2020 dat verband houdt met de coronacrisis, geheel of gedeeltelijk als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019  mogen brengen.

Voorwaarden

Hiervoor gelden de hiernavolgende voorwaarden.

  • Er is sprake van een verwacht ‘corona gerelateerd verlies’ in het boekjaar 2020. Onder verlies wordt verstaan, verlies in de zin van artikel 20 lid 1 Wet Vpb 1969. Voor zover dit verlies verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis, bijvoorbeeld omzetderving vanwege de door de overheid genomen coronamaatregelen.
  • Het verwachte corona gerelateerde verlies kan niet groter zijn dan het totale verlies dat u verwacht over het boekjaar 2020. Het vormen van een coronareserve is dus niet mogelijk als u een positieve belastbare winst over 2020 verwacht.
  • De dotatie aan de coronareserve in het boekjaar 2019 bedraagt maximaal de winst over het boekjaar 2019 die zou gelden zonder de vorming van deze reserve.
  • De coronareserve moet u uiterlijk in het boekjaar 2020 volledig in de winst van uw BV opnemen. Hierbij moeten dezelfde bepalingen van toepassing zijn bij het bepalen van de winst als bij de vorming van deze reserve in 2019.
  • De dotatie aan de coronareserve moet u in de aangifte Vpb 2019 opnemen in de rubriek Overige fiscale reserves. De vrijval in het boekjaar 2020 moet u in de aangifte Vpb 2020 als onttrekking in deze rubriek opnemen.

Gebroken boekjaar

Als u een gebroken boekjaar hanteert, dan kunt u in het laatste boekjaar dat eindigt in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020 een coronareserve vormen. De reserve wordt dan uiterlijk in het boekjaar na het boekjaar waarin de reserve is gevormd, volledig in de winst opgenomen.

Aangifte Vpb 2019

Vermindering voorlopige aanslag 2019

Wilt u een coronareserve vormen, dan kunt u vooruitlopend op de in te dienen aangifte vennootschapsbelasting 2019 een verzoek indienen om de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 te verminderen.

Aangifte 2019 al ingediend?

Wilt u een coronareserve vormen en heeft u reeds de aangifte vennootschapsbelasting 2019 gedaan, dan moet u opnieuw aangifte doen.

 

 

Bron indicator Tips & Advies