Wat moet de dga in 2020 minimaal verdienen?

Zoals u weet, heeft de BV te maken met het gebruikelijk loon van zijn dga. Dit is aangepast voor 2020. Maar wat valt er nu onder en wat niet? Wat moet u weten om fiscaal deze zaken op orde te hebben?

Gebruikelijk loon

Aandeelhouders met een aandelenbelang van 5% of meer (aanmerkelijkbelanghouder), die werken bij de eigen BV, zijn verplicht jaarlijks een gebruikelijk loon van minstens € 46.000 (2020) op te nemen. Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u dus ook te maken met de gebruikelijkloonregeling, wat inhoudt dat u wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van uw werkzaamheden.

Hoogte gebruikelijk loon.

De hoogte van het op te nemen gebruikelijk loon is wettelijk bepaald. Zo moet het gebruikelijk loon minimaal het hoogste bedrag zijn van de hiernavolgende bedragen.

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, dus loon dat u bij een derde in uw huidige functie zou kunnen verdienen.
  • Is het salaris van een van uw werknemers echter hoger, dan moet u van dit salaris uitgaan.
  • Daarnaast geldt als regel dat uw gebruikelijk loon minstens € 46.000 (2020) moet bedragen, voor het geval u op grond van het bovenstaande lager uit zou komen.

Het gebruikelijk loon bedraagt dus altijd minimaal € 46.000. Dit kan alleen lager zijn als u kunt aantonen dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is.

Beperkte werkzaamheden?

Verricht u als dga maar beperkt werk (qua aard en omvang) in uw BV, overweeg dan een lager gebruikelijk loon. Zorg wel voor een goede onderbouwing (urenregistratie en omschrijving werkzaamheden).Stem dit af met de fiscus.

Uitzonderingen

U mag als innovatieve BV onder bepaalde voorwaarden (de BV moet bijvoorbeeld in het bezit zijn van een S&O-verklaring en recht hebben op de afdrachtsvermindering S&O voor starters) het wettelijk minimumloon (WML) nemen als gebruikelijk loon of indien dat lager is, het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dit laatste dient u wel aannemelijk te maken. Deze zogenaamde ‘start-up regeling’ mag u maximaal drie jaar toepassen.

Starters

Heeft u een startende BV die niet innoveert, dan mag u onder voorwaarden een lager gebruikelijk loon hanteren. Een voorwaarde hiervoor is dat de BV geen hoger gebruikelijk loon kan betalen, bijv. omdat de BV veel heeft geïnvesteerd waardoor er onvoldoende geld is. U moet dit wel aannemelijk maken. Het gebruikelijk loon conform het aantal gewerkte uren mag ook niet minder zijn dan het WML. Deze regeling mag u maximaal drie jaar toepassen.

Heeft u een eenmanszaak omgezet in een BV, dan dient u de periode als eenmanszaak hierop af te trekken.

Verlies

Kunt u uzelf door structurele verliezen geen gebruikelijk loon uitbetalen, hanteer dan een lager gebruikelijk loon, mits dit niet minder is dan het minimumloon. U dient wel aannemelijk te maken dat het bestaan van de BV in gevaar komt, als u uzelf het normale gebruikelijk loon uitbetaalt.

Bijtelling auto en kostenvergoeding

De bijtelling voor de auto van de zaak telt ook mee als loon. Hierdoor mag u het gebruikelijk loon dus verlagen met de bijtelling. Belaste en onbelaste kostenvergoedingen komen ook in mindering op het gebruikelijk loon.

 

 

Indicator Tips & Advies